Ochrana osobných údajov admin 9. apríla 2024
Ochrana osobných údajov

Pravidlá spracúvania osobných údajov Informačná povinnosť

podľa článku 13. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“)

Prevádzkovateľ:LIFTWARE VÝŤAHY s.r.o.
Sídlo:Vihorlatská 7047/12, Prešov 08001
IČO:50563700
Kontakt:polak@liftwarevytahy.sk
(ďalej len prevádzkovateľ)

Prevádzkovateľ zhromažďuje, spracováva a používa osobné údaje v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov a prijíma všetky potrebné bezpečnostné opatrenia tak, aby zabezpečil súlad s aktuálne platnou legislatívou v oblasti ochrany osobných údajov.

Prevádzkovateľ bude spracúvať osobné údaje len na ten účel, na ktorý boli tieto získané. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje všeobecne záväzným právnym predpisom a ani nebude tieto predpisy obchádzať. Pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak, prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania osobných údajov, bez zbytočného odkladu, zabezpečí likvidáciu osobných údajov.

Prevádzkovateľ prijal všetky primerané personálne, organizačné a technické opatrenia za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov s cieľom v čo najväčšej miere znížiť riziko ich zneužitia. V zmysle našej povinnosti vyplývajúcej z článku 34 všeobecného nariadenia o ochrane údajov Vám ako dotknutým osobám oznamujeme, že ak ako prevádzkovateľ porušíme ochranu Vašich osobných údajov spôsobom, ktorý pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, bez zbytočného odkladu Vám túto skutočnosť oznámime.

I. Spracovateľské činnosti Prevádzkovateľa (účely spracúvania osobných údajov)

 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje predovšetkým v súvislosti s:

plnením zákonných povinností podľa osobitných predpisov,

plnením zmlúv alebo v rámci predzmluvných vzťahov na základe žiadosti dotknutej osoby,

plnením úloh realizovaných vo verejnom záujme a pri výkone verejnej moci v rámci originálnych kompetencií alebo preneseného výkonu štátnej správy,

účelmi oprávnených záujmov mestskej časti alebo tretej strany v súlade s GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov, v súvislosti s monitorovaním priestorov budov a evidovania vstupov do priestorov mestskej časti za účelom bezpečnosti, ochrany majetku, zdravia a odhaľovania kriminality, ako

oprávneného záujmu prevádzkovateľa, ktorý však nesúvisí a nie je vykonávaný v rámci originálnych kompetencií alebo preneseného výkonu štátnej správy,

súhlasom dotknutej osoby

Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov realizuje nasledovné spracovateľské činnosti:

Prevádzkovateľ zhromažďuje, spracováva a používa osobné údaje v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisoval prijíma všetky potrebné bezpečnostné opatrenia tak, aby zabezpečil súlad s aktuálne platnou legislatívou v oblasti ochrany osobných údajov.

Prevádzkovateľ bude spracúvať osobné údaje len na ten účel, na ktorý boli tieto získané. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje všeobecne záväzným právnym predpisom a ani nebude tieto predpisy obchádzať. Pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak, prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania osobných údajov, bez zbytočného odkladu, zabezpečí likvidáciu osobných údajov.

Prevádzkovateľ prijal všetky primerané personálne, organizačné a technické opatrenia za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov s cieľom v čo najväčšej miere znížiť riziko ich zneužitia. V zmysle našej povinnosti vyplývajúcej z článku 34 všeobecného nariadenia o ochrane údajov Vám ako dotknutým osobám oznamujeme, že ak ako prevádzkovateľ porušíme ochranu Vašich osobných údajov spôsobom, ktorý pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, bez zbytočného odkladu Vám túto skutočnosť oznámime.

II. Spracovateľské činnosti Prevádzkovateľa (účely spracúvania osobných údajov)

 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje predovšetkým v súvislosti s:

plnením zákonných povinností podľa osobitných predpisov,

plnením zmlúv alebo v rámci predzmluvných vzťahov na základe žiadosti dotknutej osoby,

súhlasom dotknutej osoby

Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov realizuje nasledovné spracovateľské činnosti:

1. Odvody do Sociálnej poisťovne, odvody do zdravotnej poisťovne, platenie príspevkov do doplnkovej dôchodkovej spoločnosti
Okruh dotknutých osôb

zamestnanci, riaditelia a štatutári organizácií v zriaďovacej pôsobnosti prevádzkovateľa, ich manželia alebo manželky zamestnancov, ich vyživované deti a rodičia ich vyživovaných detí a ich blízke osoby

Zoznam osobných údajov

meno, priezvisko, rodné priezvisko, predchádzajúce priezvisko, titul, trvalý/prechodný pobyt, dátum narodenia, miesto narodenia, rodné číslo, štátna príslušnosť, štátne občianstvo, pohlavie, bankový účet fyzickej osoby, rodinný stav, vzdelanie, prax, číslo občianskeho preukazu, podpis, základná mzda, osobné ohodnotenie, pracovné a funkčné zaradenie, deň začiatku pracovnej činnosti, platové zaradenie, miesto výkonu práce, mailová adresa, telefónne číslo, údaje pre štatistiku, názov zdravotnej poisťovne, údaje zo zmluvy doplnkovej dôchodkovej sporiteľne, údaje o odpracovanom čase, sumy postihnuté výkonom rozhodnutia nariadeným súdom alebo správnym orgánom, peňažné tresty a pokuty, ako aj

náhrady uložené zamestnancovi vykonateľným rozhodnutím príslušných orgánov, údaje o pracovnej neschopnosti, údaje o osobných prekážkach v práci, údaje o zmenenej pracovnej schopnosti, stupeň invalidity, údaje o čerpaní materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky, údaje o priznaní dôchodku, o druhu dôchodku, ročný úhrn vyplateného dôchodku

Právny základ spracúvania osobných údajov

Článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov, Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Príjemcovia

Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, doplnkové dôchodkové sporiteľne, dôchodkové správcovské spoločnosti, iný oprávnený subjekt

Osobitné kategórie osobných údajov

spracúva sa

Prenos osobných údajov do tretích krajín

neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie osobných údajov

podľa registratúrneho plánu

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania

neuskutočňuje sa

Sprostredkovatelia                    Viď príloha č. 1

Spracúvanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou

2. Plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom alebo obdobným vzťahom vyplývajúcich z pracovnej zmluvy alebo dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Okruh dotknutých osôb

zamestnanci, riaditelia a štatutári organizácií v zriaďovacej pôsobnosti prevádzkovateľa

Zoznam osobných údajov

meno, priezvisko, rodné priezvisko, predchádzajúce priezvisko, titul, trvalý/prechodný pobyt, dátum narodenia, miesto narodenia, rodné číslo, štátna príslušnosť, štátne občianstvo, pohlavie, bankový účet fyzickej osoby, rodinný stav, vzdelanie, prax, číslo občianskeho preukazu, podpis, základná mzda, osobné ohodnotenie, pracovné a funkčné zaradenie, deň začiatku pracovnej činnosti, platové zaradenie, miesto výkonu práce, mailová adresa, telefónne číslo, údaje pre štatistiku

Právny základ spracúvania osobných údajov

Článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších

predpisov, Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, Zákon č. 302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch v znení neskorších predpisov

Príjemcovia

Inšpektorát práce, zástupcovia zamestnancov, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, súdy, orgány činné v trestnom konaní, Exekútor, iný oprávnený subjekt

Osobitné kategórie osobných údajov

nespracúva sa

Prenos osobných údajov do tretích krajín

neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie osobných údajov

podľa registratúrneho plánu

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania

neuskutočňuje sa

Sprostredkovatelia                    Viď príloha č. 1

Spracúvanie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou

3. Plnenie iných povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom alebo obdobným vzťahom (napr. na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) vrátane predzmluvných vzťahov
Okruh dotknutých osôb

uchádzači o zamestnanie, zamestnanci, manželia alebo manželky zamestnancov, vyživované deti zamestnancov, rodičia vyživovaných detí zamestnancov, blízke osoby, bývalí zamestnanci

Zoznam osobných údajov

spôsobilosť na právne úkony, údaje z dokladu o bezúhonnosti, osobné údaje spracúvané na potvrdeniach, osvedčenia o absolvovaných skúškach a vzdelávacích aktivitách, údaje uvedené v životopise, meno, priezvisko, rodné priezvisko, predchádzajúce priezvisko, titul, bydlisko, dátum narodenia, rodné číslo, rodinný stav, navštevovaná škola rodinných príslušníkov, lekárske prehliadky, fotokópie úradných dokumentov, údaje z potvrdenia o zamestnaní, údaje o vedení zamestnanca v evidencii nezamestnaných občanov

Právny základ spracúvania osobných údajov

Článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov, Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 355/2007

z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 124/2006 Z. z., zákon č. 552/2003 Z. z.

Príjemcovia

Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, daňový úrad, doplnkové dôchodkové sporiteľne, dôchodkové správcovské spoločnosti, Inšpektorát práce, zástupcovia zamestnancov, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, súdy, orgány činné v trestnom konaní, exekútori, iný oprávnený subjekt

Osobitné kategórie osobných údajov

nespracúva sa

Prenos osobných údajov do tretích krajín

neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie osobných údajov

podľa registratúrneho plánu

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania

neuskutočňuje sa

Sprostredkovatelia                    Viď príloha č. 1

Spracúvanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou

 

4. Evidencia dochádzky zamestnancov

Okruh dotknutých osôb

zamestnanci, riaditelia a štatutári organizácií v zriaďovacej pôsobnosti prevádzkovateľa

Zoznam osobných údajov

meno, priezvisko, titul, dátum a čas príchodu a odchodu do práce, osobné číslo zamestnanca

Právny základ spracúvania osobných údajov

Článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

Príjemcovia

Inšpektorát práce, súdy, orgány činné v trestnom konaní, iný oprávnený subjekt

Osobitné kategórie osobných údajov

nespracúva sa

Prenos osobných údajov do tretích krajín

neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie osobných údajov

podľa registratúrneho plánu

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania

neuskutočňuje sa

Sprostredkovatelia                    Viď príloha č. 1

Spracúvanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou

5. Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov
Okruh dotknutých osôb

zamestnanci, riaditelia a štatutári organizácií v zriaďovacej pôsobnosti prevádzkovateľa a bývalí zamestnanci, poslanci, riaditelia a štatutári organizácií v zriaďovacej pôsobnosti prevádzkovateľa

Zoznam osobných údajov

meno, priezvisko, titul, bydlisko, dátum narodenia

Právny základ spracúvania osobných údajov

Článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov

Príjemcovia

iný oprávnený subjekt

Osobitné kategórie osobných údajov

nespracúva sa

Prenos osobných údajov do tretích krajín

neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie osobných údajov

podľa registratúrneho plánu

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania

neuskutočňuje sa

Sprostredkovatelia                    Viď príloha č. 1

Spracúvanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou

6. Evidencia zamestnaneckých preukazov

Okruh dotknutých osôb

zamestnanci

Zoznam osobných údajov

meno, priezvisko, osobné číslo zamestnanca a fotografia zamestnanca

Právny základ spracúvania osobných údajov

Článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, oprávnený záujem prevádzkovateľa spočíva v nutnosti zabezpečiť overenie totožnosti zamestnanca pri vstupe do priestorov prevádzkovateľ prostredníctvom technických prostriedkov prevádzkovateľa

Príjemcovia

Inšpektorát práce, súdy, orgány činné v trestnom konaní, iný oprávnený subjekt,

sprostredkovatelia

Osobitné kategórie osobných údajov

nespracúva sa

Prenos osobných údajov do tretích krajín

neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie osobných údajov

podľa registratúrneho plánu

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania

neuskutočňuje sa

Sprostredkovatelia                    Viď príloha č. 1

Spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa, ktorý spočíva v nutnosti zabezpečiť overenie totožnosti zamestnanca pri vstupe do priestorov prevádzkovateľa prostredníctvom technických prostriedkov prevádzkovateľa

 

7. Plnenie povinností zamestnávateľa na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Okruh dotknutých osôb

zamestnanci, riaditelia a štatutári organizácií v zriaďovacej pôsobnosti prevádzkovateľa

Zoznam osobných údajov

meno, priezvisko, titul, bydlisko, rodné číslo, kontaktné údaje

Právny základ spracúvania osobných údajov

Článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Príjemcovia

Inšpektorát práce, súdy, orgány činné v trestnom konaní, iný oprávnený subjekt, sprostredkovatelia

Osobitné kategórie osobných údajov

nespracúva sa

Prenos osobných údajov do tretích krajín

neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie osobných údajov

podľa registratúrneho plánu

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania

neuskutočňuje sa

Sprostredkovatelia                    Viď príloha č. 1

Spracúvanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou

 

8. Ochrana pred požiarmi

Okruh dotknutých osôb

zamestnanci, riaditelia a štatutári organizácií v zriaďovacej pôsobnosti prevádzkovateľa

Zoznam osobných údajov

meno, priezvisko, titul, bydlisko, rodné číslo, kontaktné údaje

Právny základ spracúvania osobných údajov

Článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi

Príjemcovia

Inšpektorát práce, súdy, orgány činné v trestnom konaní, iný oprávnený subjekt, sprostredkovatelia

Osobitné kategórie osobných údajov

nespracúva sa

Prenos osobných údajov do tretích krajín

neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie osobných údajov

podľa registratúrneho plánu

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania

neuskutočňuje sa

Sprostredkovatelia                    Viď príloha č. 1

Spracúvanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou

9. Plnenie povinností zamestnávateľa na úseku pracovnej zdravotnej služby

 

Osobitné kategórie osobných údajov

spracúva sa

Prenos osobných údajov do tretích krajín

neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie osobných údajov

podľa registratúrneho plánu

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania

neuskutočňuje sa

Sprostredkovatelia                    Viď príloha č. 1

10. Spracovanie účtovných dokladov
Okruh dotknutých osôb

fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú spracúvané v súvislosti so spracovaním účtovných dokladov

Zoznam osobných údajov

titul, meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, dátum narodenia, druh a číslo dokladu totožnosti, EČV, podpis, číslo bankového účtu prípadne ďalšie, ak to vyžaduje osobitný právny predpis alebo iný právny základ spracúvania osobných údajov

Právny základ spracúvania osobných údajov

Článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, Zákon č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, Zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme

Príjemcovia

Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, daňový úrad, audítori, iný oprávnený subjekt

Osobitné kategórie osobných údajov

nespracúva sa

Prenos osobných údajov do tretích krajín

neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie osobných údajov

podľa registratúrneho plánu

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania

neuskutočňuje sa

Sprostredkovatelia                    Viď príloha č. 1

Spracúvanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou

 

11.Vzdelávanie zamestnancov

Okruh dotknutých osôb

zamestnanci, riaditelia a štatutári organizácií v zriaďovacej pôsobnosti prevádzkovateľa

Zoznam osobných údajov

meno, priezvisko, titul, bydlisko, rodné číslo, kontaktné údaje

Právny základ spracúvania osobných údajov

Článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

Príjemcovia

Inšpektorát práce, súdy, orgány činné v trestnom konaní, iný oprávnený subjekt

Osobitné kategórie osobných údajov

nespracúva sa

Prenos osobných údajov do tretích krajín

neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie osobných údajov

podľa registratúrneho plánu

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania

neuskutočňuje sa

Sprostredkovatelia                    Viď príloha č. 1

Spracúvanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou

 

12. Výberové konania zamestnancov

Okruh dotknutých osôb

uchádzači o zamestnanie

Zoznam osobných údajov

meno, priezvisko, titul, trvalý pobyt, prechodný pobyt, dátum narodenia, telefónne číslo, vzdelanie, prax, e-mailová adresa, ďalšie údaje v rozsahu životopisu, motivačného listu a žiadosti o prijatie do zamestnania

Právny základ spracúvania osobných údajov

Článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

Príjemcovia

Inšpektorát práce, súdy, orgány činné v trestnom konaní, výberová komisia, iný oprávnený subjekt

Osobitné kategórie osobných údajov

nespracúva sa

Prenos osobných údajov do tretích krajín

neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie osobných údajov

podľa registratúrneho plánu

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania

neuskutočňuje sa

Sprostredkovatelia                    Viď príloha č. 1

Spracúvanie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou (predzmluvné vzťahy)

 

13. Evidencia uchádzačov o zamestnanie

Okruh dotknutých osôb

fyzické osoby uchádzajúce sa o zamestnanie

Zoznam osobných údajov

meno, priezvisko, titul, trvalý pobyt, prechodný pobyt, dátum narodenia, telefónne číslo, vzdelanie, prax, e-mailová adresa, ďalšie údaje v rozsahu životopisu, motivačného listu a žiadosti o prijatie do zamestnania

Právny základ spracúvania osobných údajov

Článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (predzmluvné vzťahy)

Príjemcovia

Inšpektorát práce, súdy, orgány činné v trestnom konaní, iný oprávnený subjekt

Osobitné kategórie osobných údajov

nespracúva sa

Prenos osobných údajov do tretích krajín

neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie osobných údajov

podľa registratúrneho plánu

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania

neuskutočňuje sa

Sprostredkovatelia                    Viď príloha č. 1

Spracúvanie je vykonávané na základe súhlasu dotknutej osoby

 

14. Správa registratúry
Okruh dotknutých osôb

fyzické osoby – odosielatelia a prijímatelia úradnej korešpondencie, zástupcovia a zamestnanci právnických osôb – odosielateľov a prijímateľov úradnej korešpondencie

Zoznam osobných údajov

titul, meno, priezvisko, podpis, bydlisko, e-mailová adresa, telefónne číslo a iné údaje podľa osobitného predpisu

Právny základ spracúvania osobných údajov

Článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 305/2013 Z. z.. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (o e-Governmente) v znení neskorších predpisov

Príjemcovia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, iný oprávnený subjekt

Osobitné kategórie osobných údajov

nespracúva sa

Prenos osobných údajov do tretích krajín

neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie osobných údajov

podľa registratúrneho plánu

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania

neuskutočňuje sa

Sprostredkovatelia                    Viď príloha č. 1

Spracúvanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou

 

15. Evidencia prijatej a odoslanej pošty

Okruh dotknutých osôb

fyzické osoby, ktorých osobné údaje môžu byť obsahom prichádzajúcej a odosielanej pošty

Zoznam osobných údajov

meno, priezvisko, titul, bydlisko, dátum narodenia, e-mailová adresa, číslo účtu, podpis, zaručený elektronický podpis a iné údaje, ktoré môžu byť obsahom prichádzajúcej alebo odchádzajúcej pošty

Právny základ spracúvania osobných údajov

Článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 305/2013 Z. z.. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (o e-Governmente) v znení neskorších predpisov

Príjemcovia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, iný oprávnený subjekt, sprostredkovateľ

Osobitné kategórie osobných údajov

nespracúva sa

Prenos osobných údajov do tretích krajín

neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie osobných údajov

podľa registratúrneho plánu

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania

neuskutočňuje sa

Sprostredkovatelia                    Viď príloha č. 1

Spracúvanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou

 

16. Zadávanie zákaziek a realizácia verejných obstarávaní

Okruh dotknutých osôb

účastníci konania a iné fyzické osoby, ktoré vystupujú v konaní

Zoznam osobných údajov

meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, pri odborne spôsobilých osobách meno, priezvisko, adresa, dátum a miesto narodenia, údaje o odbornej kvalifikácii, vlastnoručný podpis, e-mail, telefónne číslo, vlastnoručný podpis, vzdelanie, prax

Právny základ spracúvania osobných údajov

Článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

Príjemcovia

Najvyšší kontrolný úrad, Úrad pre verejné obstarávanie, Európska komisia, Protimonopolný úrad, súdy, orgány činné v trestnom konaní, Úrad pre úradné publikácie Európskej únie, Ministerstvo financií SR, Úrad vládneho auditu, Úrad vlády Slovenskej republiky, členovia poroty, náhradníci členov poroty, členovia komisií, sprostredkovatelia – externí experti, experti, znalci, lektori, iný oprávnený subjekt

Osobitné kategórie osobných údajov

nespracúva sa

Prenos osobných údajov do tretích krajín

neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie osobných údajov

podľa registratúrneho plánu

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania

neuskutočňuje sa

Sprostredkovatelia                    Viď príloha č. 1

Spracúvanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou

17. Vyhodnocovanie verejných obstarávaní

Okruh dotknutých osôb

účastníci konania a iné fyzické osoby, ktoré vystupujú v konaní

Zoznam osobných údajov

meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, pri odborne spôsobilých osobách meno, priezvisko, adresa, dátum a miesto narodenia, údaje o odbornej kvalifikácii, vlastnoručný podpis, e-mail, telefónne číslo, vlastnoručný podpis, vzdelanie, prax

Právny základ spracúvania osobných údajov

Článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

Príjemcovia

Najvyšší kontrolný úrad, Úrad pre verejné obstarávanie, Európska komisia, Protimonopolný úrad, súdy, orgány činné v trestnom konaní, Úrad pre úradné publikácie Európskej únie, Ministerstvo financií SR, Úrad vládneho auditu, Úrad vlády Slovenskej republiky, členovia poroty, náhradníci členov poroty, členovia komisií, sprostredkovatelia – externí experti, znalci, lektori, iný oprávnený subjekt

Osobitné kategórie osobných údajov

nespracúva sa

Prenos osobných údajov do tretích krajín

neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie osobných údajov

podľa registratúrneho plánu

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania

neuskutočňuje sa

Sprostredkovatelia                    Viď príloha č. 1

Spracúvanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou

 

18. Webová stránka – zasielanie informácií o aktualitách (newsletter)

Okruh dotknutých osôb

fyzické osoby, ktoré sa prihlásili do odberu informácií

Zoznam osobných údajov

e-mailová adresa

Právny základ spracúvania osobných údajov

Článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES

Príjemcovia

iný oprávnený subjekt

Osobitné kategórie osobných údajov

nespracúva sa

Prenos osobných údajov do tretích krajín

neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie osobných údajov

podľa registratúrneho plánu

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania

neuskutočňuje sa

Sprostredkovatelia                    Viď príloha č. 1

Spracúvanie je vykonávané na základe súhlasu dotknutej osoby

 

19. Vyhotovovanie a zverejňovanie fotografií a audiovizuálnych záznamov

Okruh dotknutých osôb

fyzické osoby, ktoré udelili súhlas

Zoznam osobných údajov

audiovizuálne záznamy, fotografie a prejavy osobnej povahy, meno, priezvisko, funkcia alebo iné označenie fyzickej osoby

Právny základ spracúvania osobných údajov

Článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES

Príjemcovia

verejnosť, iný oprávnený subjekt

Osobitné kategórie osobných údajov

nespracúva sa

Prenos osobných údajov do tretích krajín

prenos do Írska spoločnosti META (Facebook) zabezpečený prostredníctvom štandardných zmluvných doložiek

Lehoty na vymazanie osobných údajov

podľa registratúrneho plánu

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania

neuskutočňuje sa

Sprostredkovatelia                    Viď príloha č. 1

Spracúvanie je vykonávané na základe súhlasu dotknutej osoby

 

20. Vybavovanie a evidencia sťažností

Okruh dotknutých osôb

fyzické osoby – sťažovateľ a zástupca sťažovateľa

Zoznam osobných údajov

meno, priezvisko, adresa pobytu, e-mailová adresa na doručovanie, vlastnoručný podpis, ďalšie osobné údaje zistené alebo predložené pri vybavovaní sťažnosti

Právny základ spracúvania osobných údajov

Článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov

Príjemcovia

Úrad vlády Slovenskej republiky, súdy, orgány činné v trestnom konaní, subjekt, ktorému prevádzkovateľ postupuje spis, iný oprávnený subjekt

Osobitné kategórie osobných údajov

nespracúva sa

Prenos osobných údajov do tretích krajín

neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie osobných údajov

podľa registratúrneho plánu

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania

neuskutočňuje sa

Sprostredkovatelia                    Viď príloha č. 1

Spracúvanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou

 

21.  Vybavovanie ostatných podnetov z webovej stránky a prijatej pošty, ktoré nespĺňajú podmienky sťažností, petícií

Okruh dotknutých osôb

fyzické osoby podávajúce podnet

Zoznam osobných údajov

meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, iné údaje doručené prevádzkovateľovi

Právny základ spracúvania osobných údajov

Článok 6 ods. 1 písm. e) Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES

Príjemcovia

Úrad vlády Slovenskej republiky, súdy, orgány činné v trestnom konaní, subjekt, ktorému prevádzkovateľ postupuje spis, iný oprávnený subjekt

Osobitné kategórie osobných údajov

nespracúva sa

Prenos osobných údajov do tretích krajín

neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie osobných údajov

podľa registratúrneho plánu

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania

neuskutočňuje sa

Sprostredkovatelia                    Viď príloha č. 1

Spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení úloh realizovaných vo verejnom záujme pri vybavovaní žiadosti, správ a iných podnetov občanov, ktoré nie sú petíciami, sťažnosťami alebo infožiadosťami, vychádza z ustanovení § 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, je realizáciou práva občanov obracať sa so svojimi podnetmi na prevádzkovateľa

 

22. Evidencia a vybavovanie uplatnených práv dotknutých osôb

Okruh dotknutých osôb

fyzické osoby, ktoré podali žiadosť alebo uplatnili svoje práva dotknutej osoby

Zoznam osobných údajov

osobné údaje obsiahnuté v podaní dotknutej osoby

Právny základ spracúvania osobných údajov

Článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES

Príjemcovia

Úrad na ochranu osobných údajov, súdy, orgány činné v trestnom konaní, iný oprávnený subjekt

Osobitné kategórie osobných údajov

nespracúva sa

Prenos osobných údajov do tretích krajín

neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie osobných údajov

podľa registratúrneho plánu

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania

neuskutočňuje sa

Sprostredkovatelia                    Viď príloha č. 1

Spracúvanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou

  

23. Evidencia zmlúv prevádzkovateľa
Okruh dotknutých osôb

fyzické osoby – účastníci zmluvy, fyzické osoby – štatutárny orgán alebo osoby oprávnené konať v mene účastníka zmluvy, fyzické osoby – zmluvné strany, fyzické osoby – predchádzajúci účastníci zmluvných vzťahov

Zoznam osobných údajov

titul, meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, rodné číslo, prechodný pobyt, číslo OP, podpis a iné osobné údaje potrebné k uzatvoreniu a plneniu zmluvy

Právny základ spracúvania osobných údajov

Článok 6 ods. 1 písm. c) Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 162/1995

z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych práv a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 98/2014 Z. z. o krátkodobom nájme bytu v znení neskorších predpisov, zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, zákon č. 302/2001 Z. z. okatastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych práv a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 98/2014 Z. z. o krátkodobom nájme bytu v znení neskorších predpisov, zákon č. 211/2000

z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch), zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších , zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

Príjemcovia

Úrad vlády Slovenskej republiky, súdy, orgány činné v trestnom konaní, banky, poisťovne, advokátske kancelárie, príslušné okresné úrady – katastrálne odbory, verejnosť, druhá zmluvná strana, verejnosť, iný oprávnený subjekt

Osobitné kategórie osobných údajov

nespracúva sa

Prenos osobných údajov do tretích krajín

neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie osobných údajov

podľa registratúrneho plánu

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania

neuskutočňuje sa

Sprostredkovatelia                    Viď príloha č. 1

Spracúvanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou

 

24. Evidencia nájomných zmlúv o nájme bytových a nebytových priestorov
Okruh dotknutých osôb

fyzické osoby – štatutárny orgán alebo osoby oprávnené konať v mene účastníka zmluvy, fyzické osoby – zmluvné strany, fyzické osoby – predchádzajúci účastníci zmluvných vzťahov

Zoznam osobných údajov

titul, meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, rodné číslo, prechodný pobyt, číslo OP, podpis a iné osobné údaje potrebné k uzatvoreniu a plneniu zmluvy

Právny základ spracúvania osobných údajov

Článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych práv a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov

Príjemcovia

Úrad vlády Slovenskej republiky, súdy, orgány činné v trestnom konaní, banky, poisťovne, advokátske kancelárie, príslušné okresné úrady – katastrálne odbory, druhá zmluvná strana, verejnosť, iný oprávnený subjekt

Osobitné kategórie osobných údajov

nespracúva sa

Prenos osobných údajov do tretích krajín

neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie osobných údajov

podľa registratúrneho plánu

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania

neuskutočňuje sa

Sprostredkovatelia                    Viď príloha č. 1

Spracúvanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou

 

25. Evidencia dočasne pridelených zamestnancov

Okruh dotknutých osôb

zamestnanci

Zoznam osobných údajov

meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, telefónne číslo, e-mailová adresa, druh a číslo dokladu totožnosti, podpis a iné

Právny základ spracúvania osobných údajov

čl. 6 ods. 1 písm. c) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679

z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, § 58, § 58a a § 58b, § 252l, § 152, § 115, § 99, § 57 Zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, § 7b zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 351/2015 Z. z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 5/2004 Z.

o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Príjemcovia

Národný inšpektorát práce a inšpektoráty práce, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, súdy, orgány činné v trestnom konaní, iný oprávnený subjekt

Osobitné kategórie osobných údajov

nespracúva sa

Prenos osobných údajov do tretích krajín

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Lehoty na vymazanie osobných údajov

kým trvá dočasné pridelenie

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania

neuskutočňuje sa

Sprostredkovatelia                    Viď príloha č. 1

Spracúvanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou.

 

26. Evidencia darovacích zmlúv

 Okruh dotknutých osôb

darca

Zoznam osobných údajov

 meno, priezvisko, bydlisko, číslo dokladu totožnosti, dátum narodenia, rodné číslo, e-mail, telefónne číslo, podpis

Právny základ spracúvania osobných údajov

čl. 6 ods. 1 písm. b) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o
voľnom pohybe takýchto údajov

Príjemcovia

notár, súdy, orgány činné v trestnom konaní, iný oprávnený subjekt

Osobitné kategórie osobných údajov

nespracúva sa

Prenos osobných údajov do tretích krajín

prenos do tretej krajiny sa uskutočňuje

Lehota na vymazanie osobných údajov

podľa registratúrneho plánu

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania

neuskutočňuje sa

Sprostredkovatelia                    Viď príloha č. 1

Spracúvanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou.

27. Monitorovanie zamestnancov na pracovisku

Zoznam osobných údajov

meno, priezvisko IP adresa, lokalizačné údaje

Právny základ spracúvania osobných údajov

13 ods. 4 a 7 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších právnych predpisov

Príjemcovia

súdy, orgány činné v trestnom konaní, iný oprávnený subjekt

Osobitné kategórie osobných údajov

nespracúva sa

Prenos osobných údajov do tretích krajín

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Lehoty na vymazanie osobných údajov

2 roky

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania

neuskutočňuje sa

Sprostredkovatelia                    Viď príloha č. 1

 GPS monitoring.

 

28. Evidencia klientov
Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania

neuskutočňuje sa

Sprostredkovatelia                    Viď príloha č. 1

Spracúvanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou.

III. Práva dotknutej osoby

 

Ako dotknutá osoba máte právo nás kedykoľvek kontaktovať a uplatniť si u nás ktorékoľvek z nižšie uvedených práv. Budeme sa Vám snažiť odpovedať čo najskôr, vždy Vám však odpovieme najneskôr do 30 dní od doručenia Vašej žiadosti. Všeobecné nariadenie o ochrane údajov a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vám ako dotknutej osobe priznáva tieto práva:

Právo odvolať súhlas

Ak je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na súhlase, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na už vykonané spracúvanie. Ak sa kedykoľvek neskôr rozhodnete, že máte záujem opätovne dostávať od nás obchodné a marketingové ponuky o našich produktoch a službách, svoj odvolaný súhlas (respektíve podanú námietku) môžete kedykoľvek znovu udeliť, a to ktoroukoľvek vyššie uvedenou formou kontaktu.

Právo na prístup

Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Máte právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a k týmto informáciám:

účely spracúvania

kategórie dotknutých osobných údajov;

príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie;

ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie;

existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu;

právo podať sťažnosť dozornému orgánu;

ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich

Právo na opravu

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na výmaz (na zabudnutie)

Máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť. Máte tiež právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;

dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,

dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu,

osobné údaje sa spracúvali nezákonne.

Právo na obmedzenie spracúvania

za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov

Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo namietať

Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov

Ak máte podozrenie, že Vaše osobné údaje sú spracúvané nezákonne alebo bez právneho základu, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Webová stránka: https://dataprotection.gov.sk Adresa: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27

Tel. číslo: +421/2/32313214

E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Vzor návrhu na začatie konania o ochrane osobných údajov môžete nájsť na webovom sídle Úradu (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/konanie-o-ochrane-osobnych-udajov).

Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia. Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Voči prevádzkovateľovi si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami. V prípade, že dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa môžu takto poskytnúť za predpokladu, že dotknutá osoba preukázala svoju totožnosť.

Ak máte akúkoľvek otázku ohľadne spracúvania Vašich osobných údajov, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa priamo obrátiť na polak@liftwarevytahy.sk, tanuska@liftwarevytahy.sk

IV. Dodatočné informácie

Informácie ohľadom náhodne poskytnutých osobných údajov

Akékoľvek náhodne získané osobné údaje v žiadnom prípade ďalej systematicky nespracúvame na žiadny nami vymedzený účel. Ak je to možné, informujeme Vás o ich náhodnom získaní a podľa povahy prípadu Vám poskytneme potrebnú súčinnosť vedúcu k obnoveniu kontroly nad Vašimi osobnými údajmi. Ihneď po týchto nevyhnutných úkonoch smerujúcich k vyriešeniu situácie, všetky náhodne získané osobné údaje bezodkladne bezpečným spôsobom zlikvidujeme.

Súbory Cookie

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookie sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového prehliadača. Cookie obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookie a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookie vytvorila.

Na spracúvanie súborov cookies sa vždy vyžaduje predchádzajúci súhlas, pričom tento súhlas má obsahovať náležitosti súhlasu podľa GDPR. Tento súhlas udeľujete pri prvej návšteve nášho webového sídla v tzv. cookie banneru (cookie lište). Jedinou výnimkou, kedy súhlas nie je potrebný je v prípade spracúvania tzv. funkčných súborov cookies (alebo technických súborov cookies), ktoré sú nevyhnutné na správne fungovanie samotnej webstránky. Súhlas so spracúvaním súborov cookies je archivovaný. Každá dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať.

Zabezpečenie webového sídla

Naše webové sídlo využíva pri akomkoľvek pripojení užívateľa a prenose akýchkoľvek údajov šifrované pripojenie SSL, ktoré znemožňuje prístup tretích osôb k prenášaným údajom počas ich prenosu na internete a pozmeňovanie takýchto údajov tretími osobami. Databázy obsahujúce osobné údaje sú chránené šifrovaním a neverejnými prístupovými údajmi v súlade s najmodernejšími technickými štandardmi.

Právne predpisy a s nimi súvisiace spôsoby spracovávania Vašich osobných údajov sa môžu meniť. Ak sa tieto pravidlá rozhodneme aktualizovať, umiestnime zmeny na našom webovom sídle a budeme Vás o týchto zmenách informovať. V prípadoch, kedy má dôjsť k zásadnejšej zmene týchto pravidiel, Vás budeme informovať vopred. Žiadame Vás preto, aby ste si tieto pravidlá dôkladne prečítali a pri akejkoľvek komunikácii s nami tieto pravidlá pravidelne kontrolovali.

V Prešove, dňa 01.04.2024

Máte záujem o cenovú ponuku? Neváhajte