Montáž admin 6. februára 2021
Montáž výťahov

K nami vykonávaným činnostiam patrí aj montáž výťahov. Montáž vykonávajú naši zamestnanci, ktorí pracujú v dvojčlenných tímoch. Počas celej dĺžky trvania výmeny Vášho výťahu kladieme dôraz na dodržiavanie BOZP a pracovných postupov. Pracovníci sú riadne zaučení na vykonávanie montáží. Naše tímy sú pripravené úspešne riešiť akékoľvek komplikácie, ktoré môžu pri montáži nastať a berú každú prekážku ako výzvu. Spolu tvoríme zohratý kolektív v práci a aj mimo nej.

0

Ako bude montáž prebiehať?
1
Oznam začiatku montáže, prevzatie staveniska a vyskladnenie

Oznam vyvesíme minimálne 14 dní vopred. Následne prevezmeme stavenisko, skladové priestory a vyskladníme materiál na vo Vami určených priestoroch.

2
Kontroly BOZP, denné zápisy v stavebnom denníku, kontrolné dni za účasti stavebného dozoru a vedúceho montáže
3
Demontáž pôvodnej technológie výťahu a začiatok montáže nových komponentov do šachty a strojovne
4
Montáž novej technológie
  • Stavebné upravy a osadenie nových výťahových dverí
  • Zapojenie elektroinštalácie
  • Kompletizácia a zapojenie kabíny
  • "Oživenie" výťahu
5
Dokončovacie stavebné práce a čistenie
  • Prebehne montážna a úradná skúška
6
Výťah Vám odovzdáme do užívania